Chef- och ledarutveckling

Ledarskap handlar inte bara om att förstå sig själva och andra. Framgångsrika ledare har även utvecklat en förmåga att hantera olika situationer samt har en metodik som stödjer framåtriktade processer.

Ledare har olika strategier när det handlar om att kommunicera med sig själva och andra. Naturligtvis är olika ledarskap och ledarstilar olika framgångsrika beroende på företagskultur och situation. En sak har de dock gemensamt – i vissa situationer kräver arbetet att vi pratar mer tydligt med varandra för att nå fram. Där det inte alltid räcker att
ha ett mer medvetet och tydligt förhållningssätt till sig själv och andra. Ibland behöver man även utveckla en förmåga att hantera olika situationer och tillägna sig en metodik som stödjer framåtriktade processer.
I vår värld behöver vi alla träna för att ny kunskap ska bli så självklar för oss att vi kan använda den i vardagen. Det räcker inte att ha gått en kurs och ha en pärm med sig hem där det står hur vi ska göra och agera i olika situationer. Vad jag vill säga är att utveckling är en ständigt pågående process. Det går alltid att bli bättre, om du verkligen vill och ser ett värde av det.

Ett exempel: För några år sedan hade Lead by Profession förmånen att bygga ett ledarträningsprogram, där vi bidrog med ett ramverk av upplägg, innehåll och metodik. Uppföljningen bestod av en rapport som baserade på ett större antal djupintervjuer med chefer kring hur de upplevde effekterna i vardagen efter att ha genomgått programmet.

Några reflektioner från dessa chefer speglar vad de upplever att de fått med sig av
träningsprogrammet:

  • De använder ett mer coachande ledarskap samt är tydligare och modigare i chefsrollen.
  • De har ett mer gemensamt språk och förhållningssätt till kollegor och medarbetare, vilket i sin tur skapat ett öppnare klimat.
  • De har ett antal konkreta verktyg som de kan använda i det dagliga ledarskapet i mötet med kollegor och medarbetare.
  • De genomför mer målfokuserade och strukturerade samtal/möten samt förbereder sig på ett annat sätt kring vad som ska uppnås med samtalet/mötet.
  • De lyssnar klart på ett annat sätt, ställer fler frågor, frågar omgivningen efter egna lösningar och drar inte lika snabba slutsatser.
  • De reflekterar mer kring sitt eget ledarskap i vardagen.

Genom ledarträningsprogrammet har chefer fått med sig ett antal nya perspektiv till sin vardag i sitt arbete.

Här är några exempel från olika kunder på uppdrag inom området Chefs- och ledarskapsutveckling och vad Lead by Profession bidrog med. Tanken med exemplen är att inspirera och väcka nyfikenhet.

Hur vi skapar mer tydliga, kommunikativa och modiga ledare som vågar vara chefer

Hur kan vi inspirera våra chefer till större ansvarstagande?