Hur kan vi inspirera våra chefer till större ansvarstagande?

Företaget ville inspirera nyblivna chefer till större ansvarstagande samt ge dem verktyg för att kunna omsätta sina förmågor och kunskaper till konkret handling i vardagen. Målet var att ledare som genomgått programmet skulle ha större insikt och medvetenhet om sitt ledarskap och sitt agerande i vardagen.
Träningsprogrammet skapades genom en blandning av kunskaps- och beteendeträning. Min erfarenhet är att när vi vill se chefer som är mer agerande och ansvarstagande i vardagen, måste ledaren få möjlighet att träna på egna, verklighetsbaserade situationer från sin vardag. I programmet fick deltagarna tillgång till tre delar som jag anser är viktiga för att kunna utöva ett tydligt kommunikativt coachande ledarskap. För det första kunskap i teori och praktik som gav självinsikt – en grund för att kunna möta andra med ett coachande förhållningssätt. För det andra att själv bli coachad, något som synliggör potentialen av coaching och vad det kan ge. Och slutligen, för det tredje, att själv träna att coacha andra. Kunden önskade som resultat få synbara effekter i det dagliga ledarskapet. Efter avslutat program var deltagare och kund mer än nöjda.